Bengali News Paper

Aaj Kaal
Ananda Bazar Patrika
Century Sangbad
Abasar
Aponzone
Bangala Ganashakti
Bartaman Patrika
Daily Desher Katha
Dainik Janakontha
Dainik Jugasankha
Dainik Sambad
Ganashakti
Gold News
Karmakshetra
Parabaas
Prothom Alo
Samayik Prasanga
Sambad Pratidin
Suprovat